Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen általános szerződési feltételek a Körevill Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Árpád út 21., képviseli: Liszkai Péter, adószám: 12370128-2-13 , bankszámlaszám: 10401983-50526785-81751002, a továbbiakban: ledkor.hu) és az általa jelen internetes oldalon (www.ledkor.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló adatvédelmi jogait tartalmazzák. 

Ledkor.hu, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

A ledkor.hu fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására, az esetleges módosításokról pedig kellő időben (legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőzően 14 nappal) értesíti Vásárlóit. 

A ledkor.hu tájékoztatja Vásárlóit, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) bármely módosítása automatikusan, minden további cselekmény nélkül megfelelően módosítja jelen Szabályzatot, amely módosítás a megfelelő törvénymódosítás Magyar Közlönyben való közzétételével (illetve az ott meghatározott hatályba lépési időponttal) lép hatályba. 

A jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben az Adatvédelmi Törvény megfelelő rendelkezései irányadóak.

I. REGISZTRÁCIÓ

I/I Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket és a fenti Adatvédelmi Tájékoztatót kifejezetten elfogadja. 

I/II Amennyiben a Vásárló úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először egyedi azonosításra alkalmas azonosítót, majd jelszót választ magának. Ezt követően megadja azt a szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja, továbbá külön megadja a számlázási címet, amennyiben az a szállítási címtől eltér. 

I/III A ledkor.hu ezúton kéri a Vásárlóit, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljenek az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a ledkor.hu semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A ledkor.hu arra kéri az ügyfeleit, hogy amennyiben hibát észlelnek az általuk már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsák azt a bejelentkezés után ’az adatok módosítása’ menüpont alatt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítsék a ledkor.hu ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

I/IV ledkor.hu ezúton kéri a Vásárlóit, hogy a regisztráció során választott jelszavukat gondosan őrizzék meg, illetéktelen személyek számára ne adják meg, illetve ne tegyék hozzáférhetővé. A ledkor.hu semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha illetéktelen személyek számára nem a ledkor.hu felróható magatartása következtében a felhasználók jelszava hozzáférhetővé válik. 

1.5 A ledkor.hu a Vásárló által a feliratkozás, illetve a regisztráció során és a később megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag hírlevél, illetve ajánlat küldésére, továbbá a Vásárló által megküldésre kerülő rendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg a Vásárló a hírlevélre vonatkozó regisztrációját, illetve az általános regisztrációját jelen internetes oldalon nem törli. Vásárló jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ledkor.hu a Vásárló által a hírlevélre vonatkozó regisztráció, illetve az általános regisztráció, továbbá a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél hírlevélről leiratkozásának, illetve regisztrációjának törléséig és az alábbiak szerint kezelje és tárolja.

II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A ledkor.hu tájékoztatja Vásárlóit, hogy az alábbiakban szereplő fogalom meghatározásokat az Adatvédelmi Törvény 3. §-a határozza meg és tartalmazza. 

II/I Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

II/II. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

II/III. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

II/IV. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

II/V. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Ilyen különösen adatok, felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, megváltoztatása, tárolása, felhasználása, lekérdezése, nyilvánosságra hozatala, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

II/VI. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

II/VII. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

II/VIII. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

II/IX. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

II/X. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 


II/XI. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

II/XII. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

II/XIII. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

II/XIV. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

III. A ledkor.hu ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

III/I. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. 

III/II. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. 

III/III. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely

 • az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
 • csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,
 • a cél elérésére alkalmas.

III/IV. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel. 

III/V. Az érintettet – közérthetően egyértelműen, és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

III/VI. A kezelt személyes adatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 • felvételük és kezelésük törvényes és tisztességes legyen,
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek legyenek,
 • tárolásuk módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III/VII. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

III/VIII Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

III/IX. A személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

III/X. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

IV/I. A ledkor.hu adatkezelési tevékenységei önkéntes hozzájáruláson alapulnak, kivételt képeznek a jogszabály által előírt kötelező adatkezelések. 

IV/II. A ledkor.hu tájékoztatja Vásárlóit, hogy a ledkor.hu a kezelt személyes adatokat az alábbi

tevékenységi kört ellátó személyekkel közösen kezeli és részükre továbbítja kizárólag az általuk végzett célok érdekében (így ezen személyek adatfeldolgozónak minősülnek és legfeljebb a célok ellátásra szükséges információkat kapják meg): 

 • LEDKOR.hu részére végzett és szerződött – futárszolgálati tevékenységet ellátó személyek
 • LEDKOR.hu részére végzett és szerződött könyvelési tevékenységet ellátó személyek

IV/III. Az adatkezelés célja: Vásárló kiszolgálása. 

IV/IV. Az adatkezelés jogalapja: az érintett Vásárló hozzájárulása, illetve az Adatvédelmi Törvény megfelelő rendelkezései. 

IV/V. Az adatkezelés időtartama: a Vásárló regisztrációjának fennállásáig, illetve a Vásárló számlán feltüntetett neve és címe esetén a vonatkozó könyvelési jogszabályok (Számviteli Törvény, stb.) által előírt időtartamig. 

IV/VI. A kezelt adatok köre: Vásárló neve, elérhetősége (név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, jelszó). 

IV/VII. A ledkor.hu tájékoztatja Vásárlóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az illetékes biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. 

IV/VIII. A ledkor.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt módosította a 2015. évi CLXXXVI. törvény 168. §, mely szerint az eddigi 30 nap helyett 25 nap áll rendelkezésre az érintettekre vonatkozó adatkezelésről szóló tájékoztatás megadására.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

V. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

V/I. Az adatrögzítés papír alapon és elektronikus formában történik.

V/II. A ledkor.hu a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás) legyen.

V/III. A ledkor.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

V/IV. A ledkor.hu az adatkezelés során megőrzi:

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

V/V. A ledkor.hu és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

V/VI. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VI. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Körevill Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Árpád út 21.
Telefon: +36-70-417-09-96,
Cégjegyzékszám: 13 09 182971
Adószám: 12370128-2-13
E-mail: info@ledkor.hu

VII. JOGORVOSLAT

VII/I. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban előírt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon. 

VII/II. Az érintett kérelmére a ledkor.hu tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
A Led-store.hu a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 

VII/III. A ledkor.hu a személyes adatot törli, ha

 • az érintett kéri,
 • kezelése jogellenes,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • azt a bíróság vagy az illetékes biztos elrendelte.
 • vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

VII/IV. A ledkor.hu a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

VII/V. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

VII/VI. A ledkor.hu – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

VII/VII. Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi nyilatkozat ide kattintva letölthető.